na język niemiecki i z języka niemieckiego

Ceny tłumaczeń

Doświadczenie

Ceny tłumaczeń.

Ustawa z dnia 25.11.2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego wprowadza swobodę ustalania wysokości stawek pomiędzy tłumaczem a klientem.

Ustawodawca zastrzegł jedynie obowiązek stosowania urzędowych kwot w wypadku tłumaczenia na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej.

Na potrzeby sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej, wysokość stawek określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wraz z zmieniającym go ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 grudnia 2009 r.

Tłumaczenie na zlecenie klienta indywidualnego i firm:

Na język polski.

cena negocjowana - za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia.

Z języka polskiego.

cena negocjowana - za stronę tłumaczenia.

Tłumaczenie w dniu zlecenia.

dopłata zgodnie z ustaleniami - za stronę tłumaczenia.

Za tłumaczenie tekstów specjalistycznych.

Za tłumaczenie tekstów: - zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną - sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym - trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym cena zgodna z wcześniejszymi ustaleniami.

Za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia.

Za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obcego na język polski sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym cena zgodna z wcześniejszymi ustaleniami.

Za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma.

Za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę cena zgodna z wcześniejszymi ustaleniami.

Za godzinę tłumaczenia ustnego.

Za godzinę tłumaczenia ustnego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza cena zgodna z wcześniejszymi ustaleniami.

Masz pytania?

Zachęcam do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Zobacz także listę tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.